dokumenti

NJEMAČKA ZAJEDNICA –

ZEMALJSKA UDRUGA PODUNAVSKIH ŠVABA U HRVATSKOJ

O S I J E K

 

 Temeljem članaka 20. i 44. Statuta Njemačke narodnosne zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih Švaba Hrvatske u Osijeku i članka 11. Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11/02), njezina Skupština na sjednici održanoj 27. ožujka 2009. godine u Osijeku, donosi novi

 

S T A T U T

 

NJEMAČKE ZAJEDNICE –

ZEMALJSKE UDRUGE PODUNAVSKIH ŠVABA U HRVATSKOJ

OSIJEK

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek, je nezavisna i neprofesionalna udruga građana koja okuplja pripadnike njemačke i austrijske nacionalne manjine i njihove potomke u Republici Hrvatskoj.

Sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, pripadnici njemačke i austrijske nacionalne manjine i njihovi potomci u Republici Hrvatskoj udružuju se u Njemačku zajednicu – Zemaljsku udrugu Podunavskih Švaba u Hrvatskoj (dalje u tekstu – Zajednica) da bi ostvarili svoj neposredni interes očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta, te uspostavili i razvijali raznovrsne sveze sa zemljama njemačkog govornog područja, odnosno, zemljama svojega etničkog podrijetla.

 

Članak 2.

 

Puni naziv Zajednice glasi:

NJEMAČKA ZAJEDNICA –

Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj.

 

Skraćeni naziv Zajednice glasi:

Njemačka zajednica.

 

Zajednica, uz hrvatski naziv, koristi i naziv na njemačkom jeziku:

DEUTSCHE GEMEINSCHAFT

Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien

Skraćeni naziv na njemačkom jeziku: Deutsche Gemeinschaft

Sjedište Zajednice je u Osijeku, Ribarska 1.

 

Zajednica je utemeljena odlukom Osnivačke skupštine dana 19. prosinca 1992. godine u Zagrebu.

 

Članak 3.

 

Zajednicu predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik, tajnik i izvršni direktor, svaki ponaosob, a za zastupanje Zajednice Izvršni odbor može ovlastiti i druge osobe za određene poslove.

Zajednica je upisana u Registar kojeg vodi Ministarstvo uprave Republike Hrvatske pod registarskim brojem 00000639 od dana 28. travnja 1998. godine.

 

 Članak 4.

Zajednica ima svoj znak. Znak čini amblem Podunavskih Švaba u obliku štita u čijoj je gornjoj polovini stilizirani raskriljeni orao, ispod kojeg je stilizirana rijeka Dunav, a u donjoj polovini s lijeve gornje strane stilizirano sunce, s desne gornje strane stilizirani polumjesec, a s donje strane stilizirani utvrđeni grad okružen vodom i zelenim poljima.

Zajednica ima svoj žig. Žig može biti okrugao ili četvrtast, raznih dimenzija, a tekst glasi: “Njemačka zajednica –Deutsche Gemeinschaft – Osijek”.

  

II. CILJEVI I ZADACI ZAJEDNICE

 

Članak 5.

 

Ciljevi i zadaci Zajednice su:

 okupljanje pripadnika njemačke i austrijske nacionalne manjine, te ostalih hrvatskih državljana njemačkog i austrijskog podrijetla u Republici Hrvatskoj radi udruživanja njihovih interesa, očuvanja i razvijanja nacionalne svijesti i identiteta;

• očuvanje i razvijanje jezičnih i kulturno-civilizacijskih vrednota i tradicija njemačkog i austrijskog naroda;

• suradnja s organizacijama Nijemaca i Austrijanaca u drugim zemljama i održavanje kulturnih i drugih veza sa zemljama njemačkog govornog područja;

• skrb o poštivanju Ustavom i Zakonom priznatih prava za pripadnike njemačke i austrijske, te drugih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj;

• prosvjetni, kulturni, povijesno-istraživački, informativni i dobrotvorni rad za potrebe njemačke i austrijske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj;

• promicanje i razvijanje duha međusobne tolerancije, poštivanje ljudskih prava i međusobne pripomoći u Republici Hrvatskoj.

 

 

Članak 6.

 

Zajednica ostvaruje svoje ciljeve i zadatke na način da:

 • organizira i provodi razne oblike javnih programa kojima okuplja i obavješćuje svoje članstvo;

• provodi organizirani rad kroz sekcije, društva, ogranke i sl.;

• organizira razne prosvjetne programe;

• razvija i potiče razna kulturološka, povijesna, etnološka i druga istraživanja koja svjedoče o njemačkoj i austrijskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj, te o njezinim vezama sa zemljama njemačkog govornog područja;

• organizira razne oblike posjećivanja matičnih zemalja i druge programe koji šire zajedništvo među članovima Zajednice;

• pruža praktičnu pomoć članovima u ostvarivanju njihovih nacionalnih prava i obveza;

• razvija vlastitu gospodarsku, informativnu i izdavačku djelatnost sukladno zakonskim propisima;

• surađuje s durgim organizacijama, ustanovama i udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;

• surađuje s diplomatsko-konzularnim, kulturnim i gospodarstvenim predstavništvima zemalja njemačkog govornog područja u Republici Hrvatskoj.

 

 

III. ČLANSTVO U ZAJEDNICI

 

Članak 7.

 

Članovi Zajednice mogu biti:

– redovni,

– potporni i

– počasni.

 a) Redovno članstvo

 

Članak 8.

 

Redovnim članom Zajednice može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba njemačkog ili austrijskog podrijetla, koji pismeno izjavi da je po nacionalnoj pripadnosti Nijemac ili Austrijanac, odnosno da je njemačkoga ili austrijskoga nacionalnog podrijetla te da će svojim djelovanjem u Zajednici ili izvan nje aktivno podupirati i čuvati ugled, nacionalnu svijest i identitet njemačke i austrijske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama ovog Statuta. Takva pismena izjava sastavni je dio članske pristupnice čiji sadržaj Izvršni odbor utvrđuje posebnom odlukom.

 

Članak 9.

 

Izjava s pristupnicom dostavlja se tajniku Zajednice. Izvršni odbor Zajednice nadležan je odobriti upis pristupnika u redovno članstvo Zajednice u roku od 30 dana od dana predaje pristupnice, ako isti udovoljava uvjetima iz članka 8. ovog Statuta.

Ukoliko ustanovi manjkavost uvjeta ili procijeni da pristupnik svojim djelovanjem može nanijeti štetu Zajednici, Izvršni odbor mu može uskratiti prijam u redovno članstvo. U tom slučaju pristupnik može uložiti prigovor Nadzornom odboru Zajednice, koji je nadležan donijeti konačnu odluku u pismenom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja pismenog prigovora.

 

  

Članak 10.

Prava redovnih članova su:

 

– sudjelovanje u radu Zajednice i upravljanje Zajednicom;

– da biraju svoje predstavnike i da budu izabrani u tijela Zajednice;

– da predlažu, organiziraju i provode aktivnosti Zajednice, te da o njima budu obaviješteni;

 

Obveze redovnih članova su:

 

– da djelatno podupiru rad Zajednice;

– da provode odluke i zaključke tijela Zajednice;

– da štite ugled i imovinu Zajednice, te ugled, prava i osobnost ostalih članova Zajednice;

– da redovito podmiruju članarinu;

– da pravovremenim prigovorima nadležnim tijelima Zajednice pomognu u otklanjanju svake eventualne nepravilnosti u radu Zajednice.

  

Članak 11.

 

Članstvo u Zajednici prestaje:

 

– smrću člana;

– istupanjem člana svojom voljom;

– privremeno dok ne izmiri obvezu plaćanja članarine;

– isključenjem člana, ukoliko grubo krši obveze propisane ovim Statutom, te svojim djelovanjem narušava ugled i imovinu Zajednice, odnosno ako sprječava provođenje programa Zajednice.

 

Odluku o isključenju redovnog člana donosi Izvršni odbor Zajednice. U tom slučaju član, u roku od 15 dana od primljene odluke, može uložiti pismeni prigovor Nadzornom odboru Zajednice koji donosi konačnu odluku u roku od 30 dana.

 

 

b) Potporni članovi

 

Članak 12.

 

Potpornim članovima Zajednice mogu postati članovi obitelji redovnih članova Zajednice i svi drugi građani bez obzira na nacionalnu pripadnost i državljanstvo.

 

Članak 13.

 

Za prijam potpornih članova nadležan je tajnik Zajednice.

Potporni članovi izmiruju obveze plaćanja posebne članarine i koriste iskaznicu potpornog člana.

Potporni članovi imaju savjetodavno pravo i pravo sudjelovanja u programima Zajednice bez mogućnosti sudjelovanja u upravljanju Zajednicom i njezinim poslovima.

 

 

c) Počasni članovi

 

Članak 14.

 

Počasnim članom Zajednice može postati osoba iz zemlje ili inozemstva, bez obzira na svoju nacionalnu pripadnost, koja je svojim praktičnim radom ili kakvim drugim djelovanjem trajno pomogla Zajednici u ispunjavanju njezinih ciljeva i zadataka, te širenju njezina ugleda.

Odluku o dodjeli počasnog članstva donosi Skupština Zajednice na prijedlog Izvršnog odbora ili najmanje 10 članova Zajednice.

Počasni članovi ne sudjeluju u upravljanju Zajednicom i imaju savjetodavno pravo.

Osobito zaslužnu osobu za rad Zajednice može se proglasiti počasnim predsjednikom, u skladu s prethodnim stavcima ovoga članka.

 

 

Članak 15.

 

Pitanja ustanovljenja članskih iskaznica i visinu članarine za redovne i potporne članove utvrđuje Izvršni odbor Zajednice posebnim odlukama.

 

IV. ORGANIZIRANJE ČLANSTVA

 

Članak 16.

 Zajednica je jedinstvena za cijelo područje Republike Hrvatske, ali se njezini članovi mogu organizirati na lokalnoj ili regionalnoj razini, shodno mjestu svojega prebivališta.

Ogranci Zajednice osnivaju se uz odobrenje Izvršnog odbora Zajednice i ne mogu imati pravnu osobnost. Programski zadaci Zajednice obvezuju sve njezine ogranke i članove, a statuti ogranaka obvezno ističu jedinstvenost Zajednice.

Odluke i zaključci organa Zajednice obvezni su i za ogranke Zajednice. Članovi Zajednice organizirani u ogranke samostalno utvrđuju pitanja

unutrašnjeg ustrojstva i način provedbe programskih zadataka Zajednice.

Članovi se u Zajednici mogu organizirati i u sekcijama ili društvima prema stručnim ili drugim interesima, a po odobrenju Izvršnog odbora Zajednice.

Po pozivu predsjednika Zajednice, predsjednici ogranaka mogu sudjelovati u radu Izvršnog odbora Zajednice sa savjetodavnim pravom.

 

 

Članak 17.

 

Registri svih članova Zajednice, te popis sekcija i društava vode se jedinstveno u sjedištu Zajednice u Osijeku.

 

 V. TIJELA ZAJEDNICE

   

Članak 18.

 

Tijela Zajednice su:

 

– Skupština,

– Izvršni odbor i

– Nadzorni odbor.

 

 

Članak 19.

 

Skupština je najviše tijelo Zajednice. Skupštinu čine svi redovni članovi Zajednice.

U slučaju da broj članova Zajednice naraste do razine koja onemogućuje održavanje sjednica na kvalitetan način, Izvršni odbor svojom posebnom odlukom može urediti način izbora članova Skupštine po ograncima, sekcijama i društvima Zajednice. U tom slučaju Skupština se konstituira od izabranih predstavnika tih izbornih jedinica kojima je mandat 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Uputstvo o provedbi izbora članova Skupštine Izvršni odbor u tom slučaju mora objaviti najmanje 15 dana prije prvog saziva Skupštine.

 

 

Članak 20.

 

Skupština kao najviše tijelo upravljanja u Zajednici, osobito obavlja slijedeće poslove:

 

• donosi, mijenja i dopunjava Statut i statutarne odluke;

• donosi poslovnik o svom radu;

• razmatra i donosi dugoročne smjernice za rad Zajednice;

• razmatra i raspravlja o svim pitanjima od posebnog značaja za rad Zajednice i njemačke i austrijske nacionalne manjine u cjelini;

• bira, opoziva i razrješava dužnosnike Zajednice, članove Izvršnog i Nadzornog odbora;

• utvrđuje osnove suradnje Zajednice s drugim udrugama i ustanovama;

• razmatra izvješća o radu koje podnosi Izvršni odbor;

• razmatra izvješća o radu Nadzornog odbora;

• donosi odluke o ustanovljenju nagrada i priznanja Zajednice;

• obavlja i druge zadatke propisane ovim Statutom i zakonskim propisima.

 

Članak 21.

 

Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva i predsjedava joj predsjednik Zajednice.

Poticaj za sazivanje Skupštine mogu dati Izvršni i Nadzorni odbor ili najmanje deset članova Zajednice. Predlagač sazivanja Skupštine obvezan je pripremiti potrebne materijale za sjednicu, a predsjednik je u tom slučaju dužan sazvati Skupštinu u roku od 60 dana.

Članovi Skupštine pozivaju se na sjednicu najmanje osam dana prije održavanja, pismenim putem.

 

 

 

Članak 22.

 

Skupština može punopravno odlučivati ako joj je nazočno najmanje 40 članova, a odluke Skupštine su punovažne ako za njih glasuje najmanje natpolovična većina nazočnih članova.

Način rada pobliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine.

 

 

Članak 23.

 

Skupština iz redova članova Zajednice bira predsjednika, dopredsjednika i tajnika Zajednice na vrijeme od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Oni svoje dužnosti obnašaju volonterski, a za svoj rad odgovaraju Skupštini Zajednice.

 

 

Članak 24.

 

Predsjednik Zajednice je nadležan da:

 

• predstavlja i zastupa Zajednicu;

• saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora;

• potpisuje odluke i akte Skupštine i Izvršnog odbora Zajednice i brine o izvršenju odluka tijela Zajednice;

• izvješćuje Skupštinu u ime Izvršnog odbora;

• obavlja i druge poslove i zadatke propisane ovim Statutom i zakonskim propisima.

 

 

Članak 25.

 

Dopredsjednik Zajednice je nadležan da:

 

• predstavlja i zastupa Zajednicu;

• obavlja dužnosti predsjednika za slučaj njegove dulje odsutnosti ili trajnije spriječenosti.

 

 

Članak 26.

Tajnik Zajednice je nadležan da:

• predstavlja i zastupa Zajednicu;

• brine o provođenju programskih i financijskih odluka tijela Zajednice;

• brine o zakonitosti rada Zajednice;

• koordinira rad članstva, te tijela i ogranaka koji djeluju u okviru Zajednice;

• brine o suradnji s drugim organizacijama, ustanovama i nadležnim javnim službama;

• priprema sjednice tijela Zajednice;

• brine o imovini i službenim prostorijama Zajednice;

• vodi tajništvo Zajednice brinući o administrativnim, tehničkim i blagajničkim poslovima;

• obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom, ostalim aktima Zajednice i zakonskim propisima.

 

 

Članak 27.

Izvršni direktor je profesionalna osoba u Zajednici i nadležan je da:

• predstavlja i zastupa Zajednicu;

• odgovoran je za provođenje programskih i financijskih odluka tijela Zajednice u dogovoru s predsjednikom i tajnikom;

• raspolaže novčanim sredstvima u okviru iznosa i ovlaštenja financijskog plana u dogovoru s predsjednikom i tajnikom;

• operativno odgovara za administrativno, tehničko i financijsko poslovanje Zajednice;

• obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom, ostalim aktima Zajednice i zakonskim propisima.

Izvršnog direktora izabire Izvršni odbor iz redova pripadnika njemačke ili austrijske nacionalne manjine koji govori i piše njemačkim jezikom te ima najmanje završenu srednju školu.

Izvršni odbor će posebnom odlukom urediti sva radno-pravna pitanja izvršnog direktora.

Izvršni direktor je po funkciji član Izvršnog odbora.

 

 

Članak 28.

 

Kandidati za dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Zajednice moraju biti deklarirani kao pripadnici njemačke ili austrijske nacionalne manjine i vladati njemačkim jezikom.

 

 

Članak 29.

 

Uz predsjednika, dopredsjednika i tajnika, Skupština u Izvršni odbor bira još najmanje 4 člana na vrijeme od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

 

 

 

Članak 30.

 

Izvršni odbor je izvršno poslovodno tijelo Zajednice, te je nadležno da:

 

• vodi cjelokupnu aktivnost Zajednice između dva zasjedanja Skupštine;

• predlaže donošenje i mijenjanje odgovarajućih normativnih akata Zajednice koji proistječu iz Statuta i zakonskih propisa;

• donosi godišnji program rada Zajednice;

• donosi odluku o članovima;

• donosi financijski plan i usvaja završni račun Zajednice;

• odlučuje o poslovanju Zajednice;

• donosi odluke o dodjeli nagrada i priznanja Zajednice;

• odlučuje o radnom angažmanu u Zajednici;

• imenuje predstavnike Zajednice u odgovarajućim tijelima i institucijama izvan Zajednice;

• odlučuje i o drugim pitanjima za koja ga ovlasti Skupština Zajednice ili su predviđena ovim Statutom ili zakonskim propisima.

 

 

Članak 31.

 

Izvršni odbor odlučuje nadpolovičnom većinom glasova ukupnog broja svojih članova.

 

 

Članak 32.

 

Nadzorni odbor je tijelo koje obavlja funkciju društvene i materijalno-financijske kontrole i nadzora rada Zajednice, njezinih tijela i dužnosnika, te brine o poštivanju Statuta, ostalih normativnih akata Zajednice i zakonskim propisima.

O uočenim nepravilnostima, Nadzorni odbor izvješćuje nadležno tijelo Zajednice, a ako isti ne otkloni nepravilnost u svom radu ili djelokrugu, Nadzorni odbor je dužan o tome izvjestiti nadležno tijelo društvene kontrole ili inspekcije.

 

 

Članak 33.

 

Nadzorni odbor od 3 člana bira Skupština među članovima Zajednice na vrijeme od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Nadzorni odbor odlučuje nadpolovičnom većinom glasova ukupnog broja svojih članova.

 

Članak 34.

 

Svi pojedini dužnosnici, pojedina tijela kao i članovi tijela Zajednice opozvati će se ukoliko prekorače statutarne ovlasti ili ne ostvare bitne programske ciljeve Zajednice.

Ukoliko se opoziva pojedino tijelo Zajednice, tada se novi sastav tog tijela bira na puni novi mandat, a ukoliko se opozivaju samo pojedinci, tada novoizabranim pojedincima mandat traje do isteka mandata tog tijela.

IV. MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA ZAJEDNICE

 

 

Članak 35.

 

Aktivnosti i djelatnost Zajednice financiraju se iz:

– članarine,

– prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću,

– namjenskih sredstava dobivenih iz državnog proračuna, proračuna lokalne i regionalne samouprave, nadležnih fondova i zaklada iz zemlje i inozemstva,

– prihoda od darova, priloga, sponzorstava i donacija iz zemlje i inozemstva,

– drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 36.

 

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice je jedinstveno i obavlja se temeljem godišnjeg financijskog plana. Zajednica svojim financijskim poslovanjem osigurava dugoročnu financijsku stabilnost radi izvršavanja svojih obveza. Izvršni odbor je dužan utvrditi godišnji program rada za slijedeću godinu do 31. prosinca tekuće godine. Temeljem godišnjeg programa rada Izvršni odbor utvrđuje i donosi financijski plan Zajednice najkasnije do 31. ožujka za tekuću godinu. Do donošenja financijskog plana, raspored financijskih sredstava vrši se na temelju posebne odluke Izvršnog odbora o privremenom financiranju.

 

 

Članak 37.

 

Imovinu Zajednice čine financijska sredstva, nekretnine, oprema, inventar i arhivsko-knjižni fond.

Imovina Zajednice prvenstveno služi za ostvarivanje njezinih programskih ciljeva i zadaća, te za uredno poslovanje Zajednice.

 

 

Članak 38.

 

Zajednica za ostvarivanje svojih programskih ciljeva i zadataka može posredno ili neposredno obavljati i gospodarsku djelatnost. Gospodarsku djelatnost Zajednica obavlja sukladno zakonskim propisima. U istu svrhu Zajednica može udruživati vlastita sredstva s drugim pravnim osobama.

Eventualna dobit iz gospodarske djelatnosti može se koristiti samo za programsku djelatnost Zajednice.

 

 

VII. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

 

 

Članak 39.

 

Rad Zajednice je javan. Javnost rada Zajednice ostvaruje se pravovremenim i kvalitetnim izvješćivanjem članstva i javnosti o izvršenom i planiranom programu rada i aktivnosti i na druge načine.

 

 

Članak 40.

 

Radi potpunijeg informiranja javnosti i promicanja programskih ciljeva, Zajednica izdaje glasilo “Njemačka riječ/Deutsches Wort” u kojem surađuju i objavljuju od strane svojih udruga za to imenovani članovi svih manjinskih udruga Nijemaca i Austrijanaca u Republici Hrvatskoj i koji se dostavlja svim manjinskim udrugama Nijemaca i Austrijanaca u Republici Hrvatskoj.

 

 

Članak 41.

 

Za ispunjenje informativnih zadataka, te ustrojstvo uredništva i suradničke mreže glasila odgovoran je glavni urednik kojeg imenuje Izvršni odbor Zajednice.

Za financijsko-materijalna pitanja izdavanja glasila neposredno brine tajnik Zajednice.

 

 

VIII. PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

 

 

Članak 42.

 

Zajednica prestaje s radom ako to odluči Skupština ili Izvršni odbor u slučaju da se Skupština ne može sastati.

Postupak likvidacije Zajednice provodi se u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

Prilikom prestanka rada Zajednice, sva postojeća imovina i sredstva Zajednice stavljaju se na raspolaganje Gradu Osijeku i mogu se koristiti samo za ostvarivanje dosadašnjih ciljeva i zadataka Zajednice.

 

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 43.

 

Autentično tumačenje ovoga Statuta daje Izvršni odbor Zajednice, a primjenu njegovih odredbi neposredno nadzire Nadzorni odbor Zajednice.

 

 

Članak 44.

 

Izmjene i dopune ovog Statuta obavljaju se na isti način koji važi za njegovo donošenje.

Nadležna tijela Zajednice donijet će sve akte propisane ovim Statutom u roku od godinu dana od dana donošenja ovoga Statuta.

 

 

Članak 45.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a prestaje važiti Statut Zajednice od 15. srpnja 2007. godine.

 

 

PREDSJEDNIK

NJEMAČKE ZAJEDNICE

 

Zorislav Schönberger