politička

Temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina  (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 91/11) pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo birati svoje predstavnike u Vijeća ili za predstavnike nacionalnih manjina, ovisno o njihovome broju na području jedinice lokalne samouprave. Tako Nijemci u Hrvatskoj od 2003. godine imaju pravo birati:

Vijeća njemačke nacionalne manjine u Gradu Osijeku (15 članova) i Osječko-baranjskoj županiji (25 članova) te

Predstavnike njemačke nacionalne manjine u: Vukovarsko-srijemskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Zadarsko županiji te Gradu Zagrebu.

Vijeća i predstavnici njemačke nacionalne manjine sastavni su dio lokalne manjinske samouprave i imaju savjetodavnu funkciju u odnosu na tijela jedinica lokalne uprave i područne samouprave (općine, gradovi i županije).

Nijemci i Austrijanci, kao i preostalih 20 nacionalnih manjina u Hrvatskoj imaju pravo birati svoga predstavnika u Hrvatskom saboru, pa je u mandatu 2003.-2007. funkciju saborskog zastupnika u skupini 12 nacionalnih manjina (austrijska, bugarska, njemačka, poljska, romska, rumunjska, rusinska, ruska, ukrajinska, turska, vlaška i židovska) obnašao Nikola Mak, Nijemac i tadašnji predsjednik Njemačke zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj  u Osijeku.